Uvodna napomena

Ove Upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana i usluga, uključujući smještaj (u daljnjem tekstu: Upute i uvjeti) sastavni su dio ugovora odnosno vaučera koji su sklopljeni između Adria turistički servis d.o.o. za turizam i usluge putnička agencija, Obala Stjepana Radića 25, 20000 Dubrovnik, Hrvatska; OIB: 38739929785 (u daljnjem tekstu: ATS) i putnika/ugovaratelja turističkog aranžmana (u daljnjem tekstu: Putnik) koji se prijavljuje za turistički aranžman ili uslugu.

Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira ATS može prijaviti u svim poslovnicama ATS-a telefonom, telefaksom, e-mailom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu. Potpisivanjem ugovora, vaučera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem sredstava komunikacije na daljinu, Putnik u cijelosti prihvaća ove Upute i uvjete koje je prethodno pažljivo proučio.

Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtijeva program putovanja, te platiti akontaciju.

U svrhu rezervacije odabrane usluge, Putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 (četrnaest) dana prije početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).

plaćanjE

ATS prihvaća sve uobičajene načine plaćanja, uključujući bankovne transakcije, gotovinu i transakcije kreditnim/debitnim karticama.

Naknada za uslugu za obradu plaćanja kreditnim karticama se ne naplaćuje.

sadržaj aranžmana

U cijenu aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu je uključeno sljedeće:

–    usluge prijevoza,

–    hotelske i ugostiteljske usluge,

–    organizacija putovanja.

Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja.

U cijenu aranžmana nije uključeno sljedeće (osim ako nije drugačije dogovoreno):

–    fakultativni (neobavezni) izleti i posjeti,

–    mogući troškovi pribavljanja i izdavanja viza,

–    ulaznice za objekte koji se posjećuju.

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) Putnik plaća dodatno i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko Putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

CIJENE

Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. ATS može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:

–    promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,

–    promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),

–    promjene tarifa hotelijera i prijevoznika.

ATS može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pismeno ili usmeno.

Sedam dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati, osim u slučajevima iz stavke 1. ovog članka.

Putnik može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li Putnik aranžman osobno dolaskom na prodajno mjesto ATS ili pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

Putna dokumentacija

Putniku će svi putni dokumenti biti predani najkasnije 5 dana prije polaska na put, ukoliko u programu nije drugačije navedeno. Putna dokumentacija podrazumijeva:

1. za aranžman uz vlastiti prijevoz: originalni vaučer i eventualne pismene obavijesti;

2. za aranžman uz prijevoz autobusom: originalni vaučer i program putovanja;

3. za aranžman uz prijevoz zrakoplovom: originalni vaučer, program putovanja i zrakoplovnu kartu.

Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za ATS, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika ATS pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi.

Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik.

Odustajanje od putovanja

Putnik ima pravo na otkaz putovanja. U slučaju da Putnik otkaže ugovor o putovanju, ATS ima pravo na naknadu troškova nastalih otkazom ugovora. Prilikom otkazivanja rezervacije Putnik će dobiti obavijest e-poštom, telefaksom ili telefonom o ukupnim iznosima naknade za otkaz putovanja.

Ukoliko Putnik otkaže aranžman ATS od ukupne cijene aranžmana zadržava:

–    do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn,

–    29 – 22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

–    21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana,

–    14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana,

–    7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana,

–    nakon polaska 100% cijene aranžmana.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi.

Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, ATS zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.

U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, ATS će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

Osiguranje od rizika otkaza

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici turističkih agencija dužni su svim putnicima ponuditi paket putnog osiguranja koji uključuje zdravstveno osiguranje za vrijeme boravke u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Putnik može prilikom prijave ili u trenutku sklapanja ugovora uplatiti samo pojedinačnu policu osiguranja ili cjelokupni paket putnog osiguranja.

ATS preporučuje ugovaranje paketa putnih osiguranja. Police osiguranja mogu se ugovoriti do trenutka polaska na putovanje, osim police osiguranja od otkaza putovanja koja se može ugovoriti do trenutka sklapanja ugovora o putovanju, što uključuje i paket putnih osiguranja koji sadrži osiguranje od otkaza putovanja. Premija osiguranja izračunava se uzimajući u obzir vrijednost usluge putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva s kojim ATS ima sklopljen ugovor o posredovanju. ATS nastupa kao sporedni posrednik u prodaji polica osiguranja.

Ako putnik sklopi osiguranje od rizika otkaza putovanja kod nekog od osiguravajućih društava, putnikova se prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju u tom osiguravajućem društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva. Tijek rješavanja slučaja odštete i vrijeme rješavanja slučaja odštete u domeni je osiguravajućeg društva kod kojeg je ugovoreno osiguranje od rizika otkaza putovanja.

Preporučamo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije ugovaranja polica osiguranja.

Otkaz putovanja od strane ATS-a ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, ATS zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja.

Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. ATS zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.

ATS zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja kao što su neki od sljedećih: promjena reda letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

Ukoliko ATS otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave.

ATS nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se Putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove snosi sam Putnik koji je prekršio propise.

Zdravstveni propisi

Za putovanja u neke zemlje potrebno je obaviti obvezna cijepljenja Putnika protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u takve zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do neke težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage Putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca, bez obzira na dob, nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu.

Kod prijevoza autobusom Putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu autobusa te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njegovog nadzora.

Reklamacije

Reklamacije se podnose u pisanom obliku.

Naglašavamo da je u interesu Putnika da svaki svoj prigovor svakako priloži pisanim putem, a pružatelj usluga će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške.

Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno.

Potvrdu Putnik mora priložiti reklamaciji. Reklamaciju je Putnik je dužan uložiti u roku od 7 dana nakon završetka putovanja.

Ukoliko Putnik uloži reklamaciju u pisanom obliku nakon tog roka, ATS takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir.

Pismeno rješenje na prigovor Putnika će se predati u zakonskom roku od 15 dana po primitku prigovora.

Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

Putnik i ATS će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti hrvatsko pravo.

Obveze ATS-a

ATS je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te je dužan skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.

ATS je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. ATS će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, ATS će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

ATS nije dužan pružati usluge van ovih uputa i uvjeta. ATS ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

Obveze Putnika

Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje te je dužan pridržavati se kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i surađivati s predstavnikom organizatora i davateljima usluga.

Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih Uputa i uvjeta.

Posljedice i troškove štete koju je prouzročio, Putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju.

ATS se obvezuje da neće osobne podatke Putnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

ATS se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici ATS-a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.